Scenery of Shanghai

ICMR 2015 Best Paper Awards

Best Paper Award

Image Classification and Retrieval are ONE

Lingxi Xie, Richang Hong, Bo Zhang and Qi Tian.


Best Student Paper Award

Unified YouTube Video Recommendation via Cross-network Collaboration

Ming Yan, Jitao Sang and Changsheng Xu.


Best Demo Award

Incremental Multimodal Query Construction for Video Search

Shicheng Xu, Huan Li, Xiaojun Chang, Shoou-I Yu, Xingzhong Du, Xuanchong Li, Lu Jiang, Zexi Mao, Zhenzhong Lan, Susanne Burger and Alexander Hauptmann.

Sponsors and Partners

Instant Cash Loans Online Near Me No Credit Check